MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor
Huvudområde MP.1

Hållbara transporter och resor

Vaggeryds kommun är en transportintensiv kommun. Transporter och resor står för 45 % av länets utsläpp av växthusgaser. Transporterna behöver bli mer effektiva och en omställning krävs både gällande vilka fordon och drivmedel som används samt en förändring av våra resvanor. Det transporteffektiva samhället bidrar inte bara till låga växtgasutsläpp utan även till bättre luftkvalitet, minskat buller, minskad trängsel på vägarna samt förbättrad folkhälsa.

Strategier

 1. Kommunen ska sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 75 % mellan 2010 och 2030 i enlighet med länets klimat- och energistrategi.
 2. Kommunen ska verka för en elektrifierad järnväg gällande bansträckan Värnamo-Jönköping-Nässjö och nybyggnation av järnväg mellan Byarum och Tenhult.
 3. Kommunen ska verka för att tankställen med förnyelsebara bränslen etableras i kommunen. Tankställe för biogas ska prioriteras i enlighet med biogasöverenskommelsen.
 4. Kommunen ska verka för en attraktiv kollektivtrafik i Vaggeryds kommun.
 5. Kommunen ska ha trygga, säkra och lättorienterade gång- och cykelvägar som binder samman målpunkter. Särskilt fokus ska läggas på cykelvägarna till och från skola och fritidsaktiviteter.

Mål

 1. Alla nya bostadsområden har tillgång till minst ett av följande alternativ: god kollektivtrafik (400 meter till busshållplats), tillgång till bilpool/elcykelpool, tillgång till laddning av elbil och/eller anslutning med trygga och säkra cykelvägar.
 2. I genomsnitt ska det genomföras 20 resor med kollektivtrafik per invånare senast år 2025.
 3. Kommunen ska uppmuntra och skapa förutsättningar för medarbetare att pendla och arbeta på ett hållbart sätt.
 4. Senast år 2025 ska kommunens fordonsflotta bestå av minst 75 % personbilar som körs på förnyelsebart bränsle eller el. Andelen lätta lastbilar som körs med förnyelsebart bränsle eller el ska uppgå till minst 20 %. För utryckningsfordon och arbetsmaskiner ska minst 5 % av fordonen/arbetsmaskinerna köras på förnyelsebara bränslen eller el.
 5. Växtgasutsläppen från de transporter och resor som sker i tjänsten ska minska med 60 % till år 2025 jämfört med 2010.
 6. Minst 50 % av de upphandlade transporttjänsterna ska köras med fossilfria bränslen eller el.

Nyckeltal

Cykelvägar i kommunen

NyckeltalMP.1.1
Senaste värdet: 68703 meter2021
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Resor med kollektivtrafik per invånare

NyckeltalMP.1.3
Senaste värdet: 5,9 resor/invånare2021
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010

Andelen fordon med fossilfria bränslen eller el

NyckeltalMP.1.4
Senaste värdet: 32 %2021
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Utsläpp ton CO2 från transporter

NyckeltalMP.1.5
Senaste värdet: 260 ton2020
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010

Körsträcka totalt i kommunkoncernen

NyckeltalMP.1.6
Senaste värdet: 144984 mil2021
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Körsträcka privata bilar i tjänsten

NyckeltalMP.1.7
Senaste värdet: 10275 mil2021
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Utsläpp av växthusgaser

NyckeltalMP.1.1
Senaste värdet: 5390 ton CO2 ekv/per år2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2018

Relaterade globala hållbarhetsmål

Relaterade nationella miljömål

Uppdaterad: 2022-05-18