MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara gröna och blå miljöer
Huvudområde MP.3

Hållbara gröna och blå miljöer

Hållbara gröna och blå miljöer syftar till de natur- och vattenfrågor vi hanterar i kommunen.

Kommunens grönstrukturplan behandlar ånga av dessa områden och är ett naturligt kunskapsunderlag för de strategier, mål och åtgärder som beskrivs inom målområdet hållbara gröna och blå miljöer. Hotet mot den biologiska mångfalden är tillsammans med klimatförändringarna ett av våra största hot. Det är viktigt att vi som kommun i alla lägen arbetar för att behålla och stärka den biologiska mångfalden. Genom att arbeta med ekosystemtjänster och grön infrastruktur stärks också förutsättningarna för en biologisk mångfald, både på land och i vattnet.

Delmål

Vatten

DelmålMP.3.1

De blå miljöerna avser våra sjöar, vattendrag och grundvatten samt miljöproblematiken i form av övergödning och försurning.

Trend:  0 av 5 indikatorer har en positiv trend

Natur

DelmålMP.3.2

De gröna miljöer består av skogar, odlingslandskapet, våtmarker och det växt- och djurliv som finns i kommunen.

Trend:  3 av 7 indikatorer har en positiv trend

Relaterade globala hållbarhetsmål

Relaterade nationella miljömål

Uppdaterad: 2022-05-18