MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara gröna och blå miljöer / Vatten
Delmål MP.3.1

Vatten

De blå miljöerna avser våra sjöar, vattendrag och grundvatten samt miljöproblematiken i form av övergödning och försurning.

Strategier

  1. På sikt ska den vattenkemiska och biologiska statusen i våra sjöar och vattendrag ha förbättrats så att de har god ekologisk och kemisk status samt inte är påverkade av försurningen.
  2. Halterna av övergödande ämnen i mark och vatten ska ha en så liten inverkan som möjligt på människors hälsa eller förutsättningar för biologisk mångfald.
  3. Kommunen strävar efter att stärka den blå infrastrukturen i våra vattendrag och att de ska innehålla en hög biologisk mångfald.
  4. Vi ska sträva efter att våra grundvattenförekomster har en god grundvattenstatus i enlighet med vattendirektivet och att vi en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i kommunen både för nuvarande och framtida generationer.

Mål

  1. pH-målet för målsjöar och målvattendrag bör inte underskridas någon gång under året.
  2. Tillsyn ska prioriteras på små avlopp och jordbruksverksamhet med syfte att minska utsläpp av näringsämnen samt på förorenade områden och miljöfarliga verksamheter.
  3. Senast 2025 finns det en kommunövergripande VA-plan som innehåller utbyggnadsplan, dagvattenstrategi, ledningsförnyelse/underhåll, vattenförsörjningsplan och saneringsplan.
  4. Den biologiska mångfalden och blå infrastrukturen ska stärkas och etableringen av vattenlevande invasiva arter ska motverkas.
  5. Allmänna vattentäkterna i kommunen ska ha vattenskyddsområden samt tillstånd till vattenuttag senast 2024.
  6. Tillsyn ska prioriteras över vattenskyddsområdena i kommunen för att säkerställa att ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen.

Nyckeltal

Mängden fosfor och kväve som tillförs vattendragen

NyckeltalMP.3.1.3
Senaste värdet: 283,821 ton2022
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

Grundvattenförekomsternas status

NyckeltalMP.3.1.4
Trend: Ingen uppmätt förändring

Andel sjöar som klarar pH-målet

NyckeltalMP.3.1.5
Senaste värdet: 0 2022
Uppdaterad: 2023-04-13