MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Vatten
Huvudområde TR.8

Vatten

Delmål

Ingen övergödning

DelmålTR.8.1

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mångfald, eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda

Levande sjöar och vattendrag

DelmålTR.8.2

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda

Bara naturlig försurning

DelmålTR.8.3

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Grundvatten av god kvalité

DelmålTR.8.4

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2023-04-13