MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Levnadsmiljö / Grön infrastruktur
Delmål SE.7.2

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk gfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att stärka och synliggöra de gröna värdena som grön infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.
  • Målet är att alla ska ha tillgång till tätortsnära friluftsområden.

Mål för den kommunkoncernen

  • Vi ska beakta och värna alla skyddsvärda träd som finns inom kommunen i detaljplaneringen och vid byggnationer.
  • Vi ska ha en kommunövergripande grönstrukturplan som stärker de gröna värdena i kommunen.
  • Vi ska värna om våra tätortsnära kommunala marker som är värdefulla ur natur- eller friluftssynpunkt.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Påbörjad

Påbörjad
Teckna naturvårdsavtal för Grönelund och Friluftsgården
Påbörjad 2021 Kommunstyrelsen
Påbörjad
Använda framtagna kunskapsunderlag som prioriteringsunderlag
Påbörjad 2021 Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Påbörjad
Ekosystemtjänster för kommunala bolag
Påbörjad 2021 VSBo
Påbörjad
Hänsyn till skyddsvärda träd
Påbörjad 2021 Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
VSBo
Påbörjad
Insatser för grönstrukturen
Påbörjad 2021 Tekniska nämnden
VSBo

Genomförd

Genomförd
Ta fram en grönstrukturplan
Genomförd 2019 Kommunstyrelsen

Påbörjad

Påbörjad
Inventera vandringshinder i det kommunala vägnätet
Påbörjad 2021 Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden

Beslutad

Beslutad
Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler
Beslutad 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Påbörjad

Påbörjad
Utbildning om planering och skötsel av kommunens marker
Påbörjad 2020 Tekniska nämnden
Påbörjad
Öka andelen lövskog på kommunalt ägd mark
Påbörjad 2021 Tekniska nämnden

Genomförd

Genomförd
Kartläggning av socialt viktiga områden
Genomförd 2020 Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-04-21