MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Vatten / Ingen övergödning
Delmål SE.2.1

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mångfald, eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Mål för det geografiska området:

  • Målet är att minimera utsläppen av övergödade ämnen.

Mål för kommunkoncernen:

  • Vi ska som ett genomsnitt inventera 20 enskilda avlopp per år (egeninitierade inventeringar).
  • Utsläppen från reningsverket i Skillingaryd ska i utsläppspunkten i ledningen till våtmarken (punkt B) inte överstiga följande riktvärden:
    • Ntot 15 mg/l
    • Ptot 0,8 mg/l
    • BOD7 10 mg/l
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Inventerade enskilda avlopp

NyckeltalSE.2.1.3
Senaste värdet: 114 stycken2019

Halten fosfor i renat avloppsvatten

NyckeltalSE.2.1.1
Senaste värdet: 0,32 mg/l2019

Halten BOD7 i renat avloppsvatten

NyckeltalSE.2.1.1
Senaste värdet: 4,9 mg/l2019

Halten kväve i renat avloppsvatten

NyckeltalSE.2.1.4
Senaste värdet: 5,2 mg/l2019

Mängden fosfor och kväve som tillförs vattendragen

NyckeltalSE.2.1.1
Senaste värdet: 430,031 ton2019

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-03