MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Natur / Levande skogar
Delmål SE.6.1

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att öka skötseln av skogar så att den biologiska mångfalden bevaras och den biologiska produktionen skyddas samt att ibland och lämna skogen orörd.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska i första hand sköta våra tätortsnära kommunägda skogar med avseende på rörligt friluftsliv genom ett hyggesfritt skogsbruk.
  • Vi ska öka andelen lövskog på kommunalt ägd skogsmark.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Andel skyddad natur

NyckeltalSE.6.1.1
Senaste värdet: 1,4 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Andelen certifierat skogsbruk i kommunen

NyckeltalSE.6.1.1
Senaste värdet: 32343 ha2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-02-20