MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Natur / Ett rikt odlingslandskap
Delmål SE.6.4

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att öka skötseln av odlings- och betesmark så att naturvärdena ökar.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska sträva efter att de kommunalt ägda betesmarkerna sköts av betande djur.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Areal konventionell och ekologisk betesmark

NyckeltalSE.6.4.1
Senaste värdet: 1879 2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Areal konventionell och ekologisk åkermark

NyckeltalSE.6.4.2
Senaste värdet: 3567 ha2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-02-20