MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Natur / Ett rikt djur och växtliv
Delmål SE.6.3

Ett rikt djur och växtliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att säkerställa livskraftiga bestånd och naturmiljöer samt att människor har tillgång till god natur- och kulturmiljö.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska öka kunskapen om allemansrätten hos våra invånare.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Påbörjad

Påbörjad
Öka kunskapen om allemansrätten
Påbörjad 2021 Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Beslutad

Beslutad
Främja barn och ungas tillgång till friluftslivet
Beslutad Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-04-21