MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Natur
Huvudområde SE.6

Natur

Delmål

Levande skogar

DelmålSE.6.1

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Myllrande våtmarker

DelmålSE.6.2

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Ett rikt djur och växtliv

DelmålSE.6.3

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda

Ett rikt odlingslandskap

DelmålSE.6.4

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2020-03-02