MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Minska matsvinnet i våra verksamheter
Åtgärd SE.9.2.7

Minska matsvinnet i våra verksamheter

Målet är att vi ska minska matsvinnet i alla våra verksamheter. Att minska matsvinnet handlar till stor del om att ändra våra vanor och synsätt på mat och matavfall.

Genomförande
a) Under 2017-2018 ska mätningar av matsvinn utföras på 5 förskolor och skolor i kommunen. Dessa mätningar ligger sedan till grund för hur mycket vi har lyckats minska vårt matsvinn till 2021.

b) En utbildning/inspirationsdag eller workshop med temat Minska matsvinn ska hållas för personal inom bl a kostenheten samt personal inom skola och förskola(?). Utbildningen ska ge ökad förståelse för hur vi kan minska matsvinnet och varför. Utbildningen ska även ge verktyg till hur kan arbeta praktiskt med att minska matsvinnet i våra verksamheter.

c) Checklistor för hur olika verksamheter kan arbeta med matsvinnet ska tas fram och användas i verksamheterna.

d) Matsvinnet år 2021 ska jämföras med matsvinnet år 2017.

Uppföljning
G: a, b, c och d är genomförda
H: a, b,c är genomfört
P: a, b är genomfört

Resultat

Under våren 2019 genomfördes ett pilotprojekt på 3 förskolan som mätte matsvinnet under 14 veckor. Både kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn mättes. Resultatet av pilotprojektets matsvinnsmätning har använts för att efter utvärdering av mätresultatet kunna sprida goda exempel om att minska matsvinnet i övriga förskolor och skolor.

En analys av resultatet visar att den största delen av svinnet är serveringssvinn som utgör 52 % (95g/portion) av det totala svinnet. Därefter ligger tallrikssvinn på 26 % (48g/portion) och kökssvinn på 22 % (39g/portion). Totalt har 943 kg mat slängts under de 14 veckor som mätningen pågick på de tre förskolorna. Det motsvarar koldioxidutsläpp på 2263,3 CO2 ekvivalenter.

Inom socialförvaltningen mäts matsvinnet dagligen efter lunchserveringen på samtliga enheter inom äldreomsorgen fördelat på protein och kolhydrater. På restaurang Linnéa på Furugården mäts matsvinnet dagligen från bufféservering under lunchen. Resultatet sammanställs och diskuteras på arbetsplatsträffar. De åtgärder som har utförts är att anpassa mängden mat efter behov till enheterna och använda mindre kantiner i bufféservering. Rester av färdiglagad mat i köket
används till exempel till kvällsmat eller pajer som säljs i restaurangen.

Under 2019 har vi arbetat mycket med att kommunicera arbetet med matsvinn, både internt i organisationen men också externt till allmänheten. Under 2019 spelades filmer in där medarbetare läste upp matsvinnord, så kallad "svinniska", som tagits fram av Livsmedelsverket. Filmerna har varit mycket uppskattade internt och fått stor spridning, även nationellt.

Under augusti 2019 har kökspersonal från barn- och utbildningsförvaltningen medverkat på Vaggerydsdagen för att ge tips och inspiration till allmänheten hur man kan minska sitt matsvinn. Under dagen bjöds det på mat med matsvinnstema och anordnades en tävling om matsvinn.

Under hösten 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen anordnat en utbildning i vegetarisk inspirations matlagning där kockar från både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har medverkat. Syftet med utbildningen var att höja kompetensen inom matlagning med resultatet att mer mat hamnar i matgästens mage.

Under hösten 2019 har alla skolor och förskolor mätt matsvinn under en 2-veckors period. Resultatet blev ett totalt matsvinn på 82 g/portion, vilket är en minskning med 55 % från vårens mätningar i pilotprojektet.

Åtgärder som har gjorts i kök efter analys av mätresultatet är bland annat: föra dagbok över all mat som man tillagat och vad som finns kvar, att använda mindre storlek på blecken mot slutet av serveringstiden, servera klimatbricka, bufféservering på förskola, insatt mjölkmaskin, minskning av beställning från mottagningskök till centralköket med mera.

Under 2020 kommer arbete med åtgärder att fortlöpa samt ny mätning av matsvinnet kommer att ske under våren 2020. Vi kommer även att satsa på vidare kompetensutveckling inom området.

Uppdaterad: 2020-03-02
Delansvarig
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Socialnämnden